LIVE from Giza Pyramids online transmission (November 16, 2023) – REPLAY

Including REPLAY.
See transmission details below.

Or choose the Three November transmissions (€ 37,77).

Please contact me if you have difficulties with your registration process.

Suggested price:  15,00

Description

LIVE from Giza Pyramids online transmission (November 16, 2023)
You can also sign up for the Three November transmissions.

  • Duration: about one hour.
  • The replay is now available.
  • Contribution: a welcome suggestion for this transmission is € 15,00 or € 37,77 for the three.

Theme (English)
Tuning in on this transmission we see a wide field of white light that emanates so much peace and love. It feels serene, soothing and comforting, like a warm embrace. We see a great collective of our multidimensional brothers and sisters watching over us; inviting us to connect with them. We are the cosmic representatives on Earth while they reside in the higher dimensions, from where they can assist us with our lives and challenges on this planet. How?: Ask and you shall receive is the saying. They are so willing to be of support. Might it be we need to remind ourselves regularly that we can ask for their help? We might have forgotten or we might not always remember, but we can truly work together with them! We can be an amazingly powerful team for The Collective. We need to open ourselves on deeper levels to truly allow the loving co-creative dynamics to be brought to next level.

To make sure that our internet connection stays optimal and to not be distracted by any ‘guards’, we are going to host this transmission live from the terrace that has the most perfect overview of all pyramids and the Sphinx. This is right next to the Giza plateau and thus in the field of frequencies vibing there.

‘Quantum acceleration
We are upgrading in a rapid pace. Vibrations running through your body like you are connected to the universal socket of source. These dynamic inner movements could feel stormy, but can you allow the turbulent sensations to move while you stay focused and connected to your center. It can feel like you are being pushed off a cliff by your soul and you flyyyyyyy with your arms spread out wide while the space in your heart and solar plexus expands. It’s like a strong gust of wind in your back catapulting you forward. No use of force, but an inner effortless push of energy driving you ahead.

Whatever you are doing, connect with your joy, inspiration and creativity. Follow your inner smile. That’s your life force. Imagine your life force to be a river. This river is getting wider. The more you surrender to that inner surging flow of life, the more easy your ride will be. Feel the inspiriting force lifting you up and walk with light strides, chest open, spine straight, curious mindset and playful like a child. That’s how the magic can flow at its best.

Let go of your tendency to keep up with the pace, because we are moving at quantum speed. Drop your need to figure out what’s going on, accept the powerful sensations and allow the energy to move through you. The less analytic thoughts you give it, the more you can stay grounded. Whenever your mind tries to figure it all out, tell yourself “I don’t know, I don’t need to know.” That helps to stay in the now, instead of losing your focus by being distracted by a busy mind.

Many years ago when I participated in a shamanic ceremony, the shaman instructed me to keep my focus by looking into one single point: the fire. I just couldn’t. My energy kept going all over the place. That’s when I learned that one becomes more energetically stable when you train yourself to focus on what is truly important to you. Become aware of where your attention goes. Does it serve you or does it keep you busy with irrelevant things? You can adjust your focus with ease and grace. Over and over again. Every minute of the day.

Welcome to a new unknown. More adventures are awaiting you. This is the multidimensional highway of your soul.

—-

Thema (Dutch)
Als wij ons afstemmen op deze transmissie zien we een enorm veld ​van wit licht dat zoveel vrede en liefde uitstraalt. ​Het voelt sereen, rustgevend en koesterend, als een warme omhelzing. We zien een groot collectief, bestaande uit onze multidimensionale broeders en zusters, die over ons waken; ze nodigen ons uit om ons met hen te verbinden. ​Wij zijn de kosmische vertegenwoordigers op Aarde, terwijl zij in de hogere dimensies verblijven, van waaruit zij ons kunnen ondersteunen in onze levens en uitdagingen op deze planeet. ​Hoe? ‘Vraagt en gij zult ontvangen’ luidt het gezegde. ​Ze zijn zo bereid om ons te helpen. ​Zou het kunnen dat we onszelf er regelmatig aan mogen herinneren dat we om hun hulp kunnen vragen? Misschien vergaten we het (soms), maar we kunnen echt met hen samenwerken! Gezamenlijk kunnen we een verbazingwekkend krachtig team zijn voor Het Collectief.​​We mogen onszelf op diepere niveaus openen om de liefdevolle co-creatieve dynamiek echt naar het volgende niveau te brengen.

Om er zeker van te zijn dat onze internetverbinding optimaal blijft en om niet afgeleid te worden door de vele ‘bewakers’, gaan we deze transmissie live hosten vanaf het terras dat het meest perfecte overzicht heeft over alle piramides en de Sfinx. Dit is direct naast het Gizeh plateau en dus volledig in het veld van de frequenties die daar vibreren.

Kwantumversnelling
We zijn in een razendsnelle upgrade terecht aan het komen. Vibraties trillen door je lichaam alsof je verbonden bent met het stopcontact van de kosmos. Dynamische en soms stormachtige innerlijke energetische bewegingen, maar kun je de turbulente sensaties toelaten terwijl je gefocust blijft en verbonden met je centrum, een innerlijke staat van moeiteloze lichtheid. Alsof je door je ziel van een klif wordt afgeduwd en je zweeeeeeft met je armen wijd gespreid terwijl de ruimte in je hart en zonnevlecht zich steeds verder uitbreidt. Het is alsof een sterke windvlaag in je rug je naar voren katapulteert. Geen geforceerde kracht, maar een innerlijke moeiteloze duw van energie die je vooruit drijft.

Wat je ook aan het doen bent, maak contact met je vreugde, inspiratie en creativiteit. Volg je innerlijke glimlach. Dat is je levenskracht. Stel je voor dat je levenskracht een rivier is. Deze rivier wordt steeds breder. Hoe meer je je overgeeft aan die innerlijk overvloedige levensstroom, des te gemakkelijker je weg zal zijn. Voel hoe de inspirerende kracht je optilt en loop met lichte passen, geopende borstkas, rechte ruggengraat, nieuwsgierige houding en speels als een kind. Zo stroomt de magie op z’n best.

Laat je neiging los om het tempo bij te houden, want we bewegen op kwantum snelheid. Laat je behoefte om uit te zoeken wat er aan de hand is vallen, accepteer de krachtige sensaties en laat de energie door je heen bewegen. Hoe minder analytische gedachten je eraan geeft, des te meer gegrond je kunt blijven. Probeert je mind het allemaal uit te dokteren? Gebruik dan de mantra “Ik weet het niet en ik hoef het niet te weten.” Dan komt het NU moeiteloos naar je toe, in plaats van je focus te verliezen door een afgeleid en druk hoofd.

Vele jaren geleden, toen ik deelnam aan een sjamanistische ceremonie, droeg de sjamaan me op om mijn focus te houden door naar één enkel punt te kijken: het vuur. Het lukte me niet, hoeveel ik ’t ook probeerde. Mijn energie bleef maar alle kanten op gaan. Vanaf dat moment leerde ik dat je energetisch stabieler wordt als je jezelf traint om te focussen op wat écht belangrijk voor je is. Word je bewust van waar je aandacht naartoe gaat. Dient het je of hou je je bezig met irrelevante dingen? Je kunt je aandacht bijstellen zachtmoedig en met mildheid. Steeds weer opnieuw. Elke minuut van de dag.

Welkom in het nieuwe onbekende. Er staan je weer nieuwe avonturen te wachten. Dit is de multidimensionale snelweg van je ziel.


Colorful cacophony of sounds
While you are comfortably lying down in a quiet room on your own bed or couch, I take you on a multidimensional journey through your subconscious. We move through other dimensions and connect with higher frequencies that help you remember who you truly are in your essence: your multidimensional self. Along the way we encounter energies that are ready for discharge, transformation and upgrades. For an hour you will be showered with a colorful cacophony of light languages (codes of light). Everything is welcome to come to the surface and merge with the light.

This online transmission can contribute to profound inner cleansing, a clear mind, softness and stillness, peace and an open heart. Besides it will attribute on the one hand to be more open to receive the loving high frequencies that are flooding our planet. On the other hand it helps you to stay grounded in these sometimes dynamic moments of energetic expansion.

** Connecting with your Multidimensional Self **
** Revealing Codes of Ancient Wisdom **
** Bringing Light into your Body **

This transmission contributes to:

 • A deeper connection with and awareness of your multidimensional self
 • Revealing new layers of your higher consciousness
 • Surrendering to your souls path and your highest potential
 • Letting your mind be of service to your souls mission
 • Trusting your inner guidance and letting go of the need to understand
 • Living in the moment without wanting to know what comes next
 • Awakening and further developing your inner senses
 • Anchoring light into your body and activating your DNA
 • Clearing lower frequency energies from your cellular memory
 • More clarity with regard to unconscious patterns and beliefs, so that they can be transformed

Listen to the REPLAY
If you cannot participate live in the transmission, you can also listen to the recording at a later time. You’ll automatically tap into the vibratory healing field that has been created during the live session.

Experiences
Here you can read the experiences of people who went before you.