ENERGY 2024

🇳🇱 KLIK HIER VOOR NEDERLANDS 🇧🇪

'Paradigm shift'

Tuning in on the energies of 2024…

In 2024, you transition into a more expanded perception of reality. It’s like walking through a gate and coming out on the other side, realising that the world is so much ‘bigger’ than you were aware of. It can literally be a mind-blowing and ground-breaking paradigm shift for many. Even if you have been on this path of spiritual awakening for quite a while now, you too might be deeply impressed by some surprising insights and unexpected otherworldly experiences. 

How flexible are you to accept that some things were not at all the way you thought they were? How open and curious are you to meet the ‘unknown’, so that you can remember what had been forgotten. You will become more aware of your own ability to interact with life forms and fields of consciousness from beyond our earthly existence. Even if you already have quite an established multidimensional communication line, I expect an expansive jump upward for you too.

This more multidimensional approach to your reality will bring a different feel to things. Softer, more natural, with flow and flexibility. More inner balance and therefore an increased ability to stay centered, no matter what happens around you. You will become more aware of the bendability of time and notice that reality is not that fixed and linear as you previously perceived it to be. Synchronicity will increase and form the guiding principle on your evolutionary path.

In 2024 you are invited to surrender on a deeper level to your inner control; that powerful inner knowing of your higher mind that has a broader perspective on life than the earthly version of you. Your higher mind knows what’s best for you. How blindly do you trust it? The more you respond to the impulses of your soul, the more life reflects itself back to you as an exciting and adventurous journey of discovery filled with opportunities, growth, love and joy.

Happy New Year 😍.


ENERGIE 2024

'Paradigma verschuiving'

Intunend op de energie van 2024…

In 2024 zou je perceptie van de werkelijkheid zich wel eens flink kunnen verruimen. Het is alsof je door een poort loopt en er aan de andere kant weer uitkomt, je realiserend dat de wereld zoveel 'groter' is dan je dacht. Het kan voor velen een mind-blowing en grensverleggende paradigma verschuiving zijn. Ook al bewandel je al een tijd(je) dit pad van spiritueel ontwaken, dan nóg zou je wel eens diep onder de indruk kunnen raken van verrassend nieuwe inzichten en onverwachte bovenaardse ervaringen. 

Hoe flexibel ben je om te accepteren dat sommige dingen helemaal niet waren zoals je dacht dat ze waren? Hoe open en nieuwsgierig ben je om je gewaar te worden van het 'onbekende', zodat je je kunt herinneren wat je was vergeten. Je gaat je meer bewust worden van je eigen vermogen tot interactie met levensvormen en bewustzijnsvelden van buiten ons aardse bestaan. Zelfs als je al een behoorlijk gevestigde multidimensionale communicatielijn hebt, verwacht ik ook voor jou een expansieve sprong omhoog.

Deze meer multidimensionale benadering van je werkelijkheid voelt anders aan. Zachter, natuurlijker, met flow en flexibiliteit. Meer innerlijke balans en daardoor een groter vermogen om gecentreerd te blijven, wat er ook om je heen gebeurt. Je wordt je meer bewust van de buigbaarheid van tijd en merkt dat de realiteit niet zo permanent en lineair is als je voorheen dacht. Synchroniciteit neemt toe en vormt een steeds sterkere leidraad op het pad van jouw evolutie.

In 2024 word je uitgenodigd om je op een dieper niveau over te geven aan jouw innerlijke controle; het krachtig innerlijke weten van je higher mind die een breder perspectief heeft op het leven dan jij hebt in jouw aardse bestaan. Je higher mind weet wat het beste voor je is. Hoe blind vertrouw je daarop? Hoe meer je de impulsen volgt afkomstig van je ziel, des te meer het leven zich aan je spiegelt als een avontuurlijke ontdekkingsreis vol mogelijkheden, groei, liefde en plezier.

Happy New Year 😍.