Theme February 2024

🇳🇱 KLIK HIER VOOR NEDERLANDS 🇧🇪

'Puzzle pieces fall into place'.

You’ve been prepared for this. Many things were probably not so clear and understandable in the moment. Maybe at times it even felt like you were walking in the unknown, blindfolded, unable to understand your experiences. You (consciously or subconsciously) received hints and glimpses of new information and other realities, but it didn’t click yet. It felt like separate pieces, so far not forming a harmonious creation. You had to release outdated energies. Big time ;-).

Slowly but surely, some puzzle pieces are now starting to fall further into place. Imagine a pile of blocks. The kind of blocks most of us played with as a child. Some blocks lean a bit over to one side, while other blocks lean more over to the opposite side. Now some of these blocks will be pulled towards the center, making the pile of blocks more stable. Next, imagine a blue-green multidimensional light bonding everything even stronger together.

Things will slowly start to make more sense. Connecting the dots. Aha moments. Sometimes subtle, and sometimes right in your face. Happy and ready you walk forward with increased joy and centred clarity. A sense of relief and upliftment. ‘Yes, this is part of my excitement, I like this, this suits me. Let’s go!’ With light and lively steps you follow what unfolds right in front of you. Delighted and with confidence you know that this is in line with your divine essence.


Thema Februari 2024

'Puzzelstukjes vallen op hun plek'.

Je bent hierop voorbereid. Veel dingen waren in het moment waarschijnlijk niet zo helder en begrijpelijk. Misschien voelde het soms zelfs alsof je geblinddoekt in het onbekende liep, niet in staat om je ervaringen te doorzien. Je kreeg (bewust of onbewust) hints en glimpen van nieuwe informatie en realiteiten, maar het klikte nog niet. Het voelde als losse stukjes die nog geen harmonieuze creatie vormden. Eerst mocht je verouderde energieën loslaten. En hoe ;-).

Langzaam maar zeker beginnen sommige puzzelstukjes nu verder op hun plaats te vallen. Stel je een stapel blokken voor. Het soort blokken waar de meesten van ons als kind mee speelden. Sommige blokken hellen een beetje over naar één kant, terwijl andere blokken meer naar de andere kant hellen. Nu zullen sommige van deze blokken wat meer naar het midden worden getrokken, waardoor de stapel blokken stabieler wordt. Stel je vervolgens een blauwgroen multidimensionaal licht voor dat alles nog eens sterker met elkaar verbindt.

Langzaamaan gaan sommige dingen meer ‘sense’ maken. De punten worden verbonden. Soms subtiel en soms overduidelijk, recht in je gezicht. Aha! Blij en klaar om verder te gaan met toegenomen vreugde en gecentreerde helderheid. Een gevoel van opluchting en opleving. 'Ja, hier krijg ik energie van, dit vind ik leuk, dit past bij mij. Let’s go!’ Met lichte en levendige stappen volg je wat zich voor je ontvouwt. Vergenoegd en voldaan weet je dat dit in lijn is met wie je in essentie bent.