Tibet Series

Tibet Series

Awakening your dragons within

🇳🇱 KLIK HIER VOOR NEDERLANDSE TEKST 🇧🇪

In September 2023 I went on a mission to Tibet, being invited by Mount Kailash. I walked the 3 day Kora (a circuit around the mountain), visited Mount Everest Base Camp, Gugu Kingdom, Lake Manasarovar, countless monasteries and other precious sacred sites. I recorded several guided journeys and Light Code transmissions to allow you to reap the benefits of this unforgettable mission.

This Tibet Series is all about re-opening and restoring your connection to the multidimensional realms. The gateway to your spiritual home. The Seat of Source. Mount Kailash, Tibet’s most sacred mountain and crown chakra of Mother Earth, is a majestic portal that facilitates you in your process of remembering your greatness. This series offers you the opportunity to receive pristine cosmic cleansing & clearings, going deep into the core of your DNA and your multidimensional being, preparing you for the release of your inner black dragon and allowing your golden dragon to be freed! It is all related to dissolving your resistance to your inner power, the (yet) unknown enormous strength that was the reason you choose to come to this planet during this time of age. 

This series assists you in reassuring and revivifying your awareness of your soul’s divine flame. Knowing and feeling deep inside your heart that your spirit is an immense field of connectedness to all that exists. With a special thanks to all the dragons that are present in many of the recorded journeys, the great amount of light beings, the ancient and future ancestors, the space ships cloaked as clouds and of course my beloved He Who Sees He Who Knows.

Young and old walking the Kora around Mount Kailash


Expanded multidimensional awareness

Every Guided Light Code journey and Light Code transmission is different. Sometimes it might feel warm, soft and relaxing, while at other times it could stir up some raw and deep emotions. The cosmic sounds will assist you in revealing realities that were buried deep inside. That way your multidimensional awareness can expand in your present day reality. By joining this journey you say yes to reconnecting, releasing, revitalising, remembering and restoring deep parts of your soul. You can then live an upgraded version of your already existing potential.

You can see me on the one hand as a representative for our earthly collective consciousness and at the same time a spokes person for (among other things) our ancestors and cosmic star families. A bridge if you will to bring together the cosmic ancestral ancient future wisdom and our present situation on Mother Earth. When they merge, the non-essential structures and programs collapse and the higher vibrational multidimensional wisdom will prevail. New Earth is rising as a Phoenix out of the ashes.

Mount Kailash


Light therapy

The dynamic diversity of sounds can intensively flush your entire being. Call it light therapy if you will.

The high-frequency sounds move like laser beams of light through your layers of subconscious. Each cosmic sound journey helps you transmute and release deeply rooted 'old' energy on all levels: mentally, emotionally, physically, energetically and spirtually. In this way, space is being created and new uplifting vibrations can come into your life.

Multidimensional intelligence

Since the cosmic sounds are a container for healing energies and have a multidimensional intelligence, they provide you with exactly what you need in the moment to connect with your higher knowing and transmute subtle (or less subtle) programs that try to hold onto an illusionary safety. You can listen to the transmissions as often as you want. Every time you listen, you might have a completely different experience.

Antilopes in the early morning


You receive

You receive access to the Guided Light Code journeys & Cosmic Sound transmissions listed below with a total duration of 111 minutes and 90 minutes of bonus transmissions. Besides all the transmissions that I've recorded exclusively for this series, I've added the Tibet Equinox transmission which took place on September 23 and the other transmissions that I've published on Social Media. So here you have everything in one place.
=> Besides the audio recordings, I share photos and here and there a video as a visual addition to your experience.
=> When I speak human words during the meditations, I speak them in English.

1. Yamdrok Lake | Connecting with the Tibetan ground.
Light Code transmission (8.14min) - audio

2. Mount Everest Base Camp | A deep network of light between the Himalayan mountains and Mount Kailash.
- Light Code transmission (3.48min) - video
- Light Code transmission (15.46min) - audio

3. Mount Kailash - part 1 | Sacred cleansing ceremony inside Mount Kailash.
- Guided Light Code Journey nr 1. at Dira Puk, Mount Kailash (27.42min) - audio
- Incense ritual on top of Dolma La Pass, Mount Kailash (3.05min) - video
- Light Code transmission at Dira Puk nr. 2, Mount Kailash (5.55min) - video
- Facebook Live at Dira Puk, Mount Kailash (10.54min) - video

4. Mount Kailash - part 2 | Another Sacred cleansing & activation ceremony inside Mount Kailash.
- Guided Light Code Journey at Zultiul Puk (21.22min) - audio
- Wolf encounter - video (1min)

5. Gugu Kingdom - Earth Forest | Release of your golden dragon.
Guided Light Code Journey (16.13min)

6. Mount Kailash - part 3 | Equinox transmission September 23 2023 | Groundbreaking freedom of your inner black dragon.
- Guided Light Code journey at a sacred spot between Mount Kailash, Manasarovar Lake and the Himalayas (1h02min)

7. Lake Manasarovar | Deep purification by the water dragon.
- Guided Light Code Journey (19.05min)

Prayer flags


Experiences

Check out the experiences of people who joined one or more of the transmissions, sessions and series that I facilitate.

Contribution

As a suggestion, I'd very much appreciate a donation somewhere between € 33,33 and € 99,99.

Contact

Please contact me if you have any questions.Tibet Serie

Het ontwaken van je innerlijke draken

🇬🇧 CLICK HERE FOR ENGLISH TEXT 🇺🇸

In september 2023 ging ik op uitnodiging van Mount Kailash op een missie naar Tibet. Ik liep de 3-daagse Kora (een circuit rond de berg), bezocht het Mount Everest basiskamp, Gugu Kingdom, het Manasarovar meer, talloze kloosters en andere kostbare heilige plaatsen. Ik heb verschillende geleide meditaties en kosmische klank transmissies opgenomen, zodat je de vruchten kunt plukken van deze onvergetelijke missie.

Deze Tibet serie gaat over het heropenen en herstellen van je verbinding met de multidimensionale werelden. De poort naar je spirituele thuis. De Zetel van de Bron. Mount Kailash, Tibet's meest heilige berg en kruinchakra van Moeder Aarde, is een majestueuze poort die je op liefdevolle wijze faciliteert in je proces van het herinneren van je grootsheid. Je wordt uitgenodigd om je open te stellen voor de verkwikkende kosmische helingen en opschonende energieën, reikend tot diep in je DNA en de kern van je multidimensionale wezen. Het bereidt je voor op het ontketenen van je innerlijke zwarte draak én staat vervolgens je gouden draak toe om zichzelf te bevrijden, zodat ie eindelijk weer zijn/haar grootsheid kan beLeven! Het heeft allemaal te maken met het beetje bij beetje transmuteren van je weerstand tegen je innerlijke oerkracht, de (nog voor een groot deel) onbekende enorme kracht die de reden was dat je ervoor koos om in deze tijd naar deze planeet te komen. 

Deze serie helpt je bij het steeds meer bewust worden van de grootsheid van je goddelijke zielenvlam. Diep in je hart weten én voelen dat je spirit een immens veld van verbondenheid is met al wat bestaat. Met speciale dank aan alle draken die aanwezig zijn in het grootste deel van de opgenomen reizen, alle lichtwezens, de dierbare voorouders, de als wolken vermomde ruimteschepen en natuurlijk mijn geliefde Hij Die Ziet Hij Die Weet.

Toling Monastery


Multidimensionaal bewustzijn

Elke Light Code transmissie is anders. Soms kan het warm, zacht en ontspannend aanvoelen, terwijl het op andere momenten rauwe en diepe emoties kan oproepen. De kosmische klanken kunnen je helpen bij het onthullen van realiteiten die diep van binnen verborgen lagen. Op die manier kan jouw multidimensionale bewustzijn zich verder ontvouwen. Door deel te nemen aan deze Tibet reis zeg je ja tegen het opnieuw verbinden, loslaten, revitaliseren, herinneren en herstellen van delen van je ziel.

Je kunt mij enerzijds zien als vertegenwoordiger van ons aardse collectieve bewustzijn en tegelijkertijd als stem voor (onder andere) onze voorouders en kosmische sterrenfamilies. Een verbinder met als doel om de kosmische voorouderlijke toekomstige wijsheid en onze huidige situatie op Moeder Aarde samen te brengen. Wanneer ze samensmelten, lossen de niet-essentiële structuren en programma's op en zal de hoger vibrerende multidimensionale wijsheid de overhand krijgen. De Nieuwe Aarde herrijst als een Phoenix uit de as.

Lichttherapie

De klanken die door mij heen komen, doorspoelen je hele wezen met licht. Je kunt het daarom ook gerust lichttherapie noemen.

De sounds hebben een multidimensionale intelligentie en bieden je precies wat je op dat moment nodig hebt om verbinding te maken met je hogere weten en subtiele (of minder subtiele) programma's te transmuteren. De hoogfrequente geluiden bewegen als laserstralen door je onderbewuste lagen. Elke kosmische klankreis helpt je om diepgewortelde 'oude' energie te transmuteren en los te laten op alle niveaus: mentaal, emotioneel, fysiek, energetisch en spiritueel. Op deze manier ontstaat er ruimte voor meer opbeurende sprankelende levenskrachtige energie in je leven. Een grote schoonmaak dus met als uitgangspunt dat je op een dieper niveau kunt verbinden met de liefde in je hart. Dit proces werkt door tot in je diepste wezen en activeert je DNA.

Yaks with a snow peaked Himalaya in the backdrop


Je ontvangt

Je krijgt toegang tot de onderstaande Guided Light Code Journeys & Kosmische Klanktransmissies met een totale duur van 111 minuten en 90 minuten bonus transmissies. Naast alle journeys die ik exclusief voor deze serie heb opgenomen, heb ik de Tibet Equinox uitzending toegevoegd die plaatsvond op 23 september en de andere uitzendingen die ik op Social Media heb gepubliceerd. Dus hier heb je alles gebundeld.
=> Als visuele aanvulling deel ik naast de audio-opnamen ook foto's en hier en daar een video.
=> De gesproken aardse woorden zijn in 't engels en worden hier en daar vertaald naar het nederlands.

1. Yamdrok Lake | Verbinding met de Tibetaanse grond.
Light Code transmission (8.14min) - audio

2. Mount Everest Base Camp | Een diep netwerk van licht tussen het Himalayagebergte en Mount Kailash.
- Light Code transmission (3.48min) - video
- Light Code transmission (15.46min) - audio

3. Mount Kailash - part 1 | Heilige reinigingsceremonie binnenin Mount Kailash.
- Guided Light Code journey nr 1. at Dira Puk, Mount Kailash (27.42min) - audio
- Wierrook ritueel bovenop de Dolma La Pass, Mount Kailash (3.05min) - video
- Light Code transmission at Dira Puk nr. 2, Mount Kailash (5.55min) - video
- Facebook Live at Dira Puk, Mount Kailash (10.54min) - video

4. Mount Kailash - part 2 | Nog een reiniging & activatie ceremonie binnenin Mount Kailash.
- Guided Light Code journey at Zultiul Puk (21.22min) - audio
- Ontmoeting met een wolf - video

5. Gugu Kingdom - Earth Forest | Bevrijding van je gouden draak.
Guided Light Code journey (16.13min) - audio

6. Mount Kailash - part 3 | Equinox transmission 23 september 2023 | Openbrekende vrijlating van je innerlijke zwarte draak.
- Guided Light Code journey at a sacred spot between Mount Kailash, Manasarovar Lake and the Himalayas (1h02min) - audio

7. Lake Manasarovar | Diepe purificatie door de water draak.
- Guided Light Code journey (19.05min) - audio

Prayer flags on top of Dolma La Pass


Ervaringen

Lees hier ervaringen van mensen die meededen aan één of meerdere sessies, transmissies, cirkels en series die ik faciliteer.

Bijdrage

Als suggestie zou ik een bedrag ergens tussen de € 33,33 en € 99,99 zeer op prijs stellen.

Contact

Mail me gerust als je vragen hebt.

Gugu Kingdom